Modtage- og Deklarationsbetingelser

Der gælder særlige regler i forbindelse med modtagelse af farligt affald. De såkaldte modtage- og deklarationsbetingelser for henholdsvis farligt affald og klinisk risikoaffald har til formål, at sikre en overensstemmelse mellem affaldsdeklarationen, mærkning af affaldsemballagen samt det modtagne affald.

Som leverandør af farligt affald er afsenderen ansvarlig for at affaldet er mærket og deklareret korrekt.

For mere information, læs da vores:

Spørgsmål om levering af affald klares gerne ved kontakt til SWS, ligesom nyt affald gerne besigtiges ved et besøg.

Kontakt SWS

SWS Deklarationsbetingelser og modtagebetingelser

Deklarationsbetingelser, Farligt affald

Anvendelse af SWS's affaldsdeklaration – SWSnet

 • SWS’net benyttes ved levering af affald. Egne deklarationer benyttes efter aftale med SWS.

Udfyldelse af SWS's affaldsdeklaration

 • Alle felter i deklarationen skal udfyldes med korrekte og fyldestgørende data.
 • Navnet på fakturamodtageren skal fremgå af affaldsdeklarationen – der henvises til feltet ”affaldsproducent
 • Affaldet skal vejes inden levering hos SWS, med mindre andet er aftalt.
 • Der må kun anføres én affaldskategori og én emballagetype pr. affaldsdeklaration.
 • Pap-, jern- og plastfade angives som én type emballage.
 • Alle størrelser containere angives som én type emballage.
 • Senest dagen før afsendelse af en affaldsleverance skal SWS orienteres pr. mail for at sikre korrekt sporbarhed.

Mærkning af den enkelte affaldsemballage

 • Alle emballager skal forsynes med SWS deklarationsnummer, alternativt numre fra egne deklarationer og UN nummer. Label fra SWS’net kan med fordel benyttes.
 • En palle med flere mindre emballager, der holdes sammen, opfattes som én emballage.
 • Alle emballager skal forsynes med korrekt affaldskategori.
 • Ved emballering i anden emballage kan SWS label sættes direkte på toppen/siden af emballagen. Alternativt kan egne “klistermærker” benyttes, såfremt de er aftagelige.
 • Emballagen skal påsættes korrekt faremærkning.

Log på SWSnet

Deklarationsbetingelser, Klinisk risikoaffald

Generelt ved levering af klinisk risikoaffald

Disse betingelser er gældende for emballager indeholdende klinisk risikoaffald, vævsaffald og aflivede dyr, herefter betegnet som klinisk risikoaffald

Udfyldelse SWSs affaldsdeklaration – SWSnet, ved levering af klinisk risikoaffald

SWSnet affaldsdeklaration skal anvendes ved levering af affald.

Udfyld affaldsdeklaration online på SWSnet

 • Alle felter i deklarationen skal udfyldes med korrekte og fyldestgørende data.
 • Navn på fakturamodtager skal fremgå af affaldsdeklarationen.
 • Affaldet skal vejes senest i forbindelse med levering, med mindre andet er aftalt med SWS.
 • Der må kun anføres én emballagetype pr. affaldsdeklaration. Alle størrelser containere angives som én type emballage

Således mærkes affaldsemballagen

 • Alle emballager skal forsynes med SWS’net label, alternativt egen En palle med flere mindre emballager, der holdes sammen, opfattes som én emballage.
 • Alle emballager skal forsynes med korrekt affaldskategori.
 • Ved emballering i anden emballage kan SWS’net label sættes direkte på siden af emballagen. Alternativt kan egne “klistermærker”  benyttes.

 

 

Mere info om affald

SWS varemodtagelse

SWS modtagebetingelser

Affaldsleverandørens ansvarsområder

Affaldsleverandøren står inde for, at personer der sorterer og emballerer affald til SWS, er bekendt med nærværende modtagebetingelser og har modtaget den nødvendige undervisning / instruktion i håndtering af affald.

Affaldsleverandøren skal sikre, at affaldet emballeres og transporteres i henhold til gældende lovgivning.

Modtagelse og kontrol

Affaldet modtages på SWS’ affaldslager, der er beliggende på Peter L. Jensensvej 8, 4840 Nr. Alslev.

Efter aflæsning gennemgår affaldet en visuel kontrol og mærkes. Der udføres stikprøvevis kontrol vejninger. Efter aftale kan affaldet vejes ved modtagelsen af SWS.

Modtages affaldet i en emballage, der ikke er egnet til forbrændingsanlæggets indfyringsdel, omemballeres affaldet. Klinisk risikoaffald modtages direkte på forbrændingsanlægget og omemballeres ikke.

Efter forbrænding kan containere vaskes efter aftale og behov.

Modtagebetingelser, Farligt affald

Affaldskategorier og emballering for Farligt affald

Følgende affaldskategorier indenfor kategorien farligt affald modtages i nedenstående emballager, samt i nedenstående emballagetyper:

Emballagetype

Affaldskategori

Vejledende liste over affaldstyper hørende til nedenstående kategorier, kan rekvireres hos SWS

Container
-660 ltr.
-140 ltr.
-240 ltr.
Små
emball. på
palle
Fade
2)
Træ/
papkasse
max 700
ltr.
Sæk 3)
 max 300
ltr.

Apoteker
bokse

 

A3
4)
Oliefiltre
x
x
A5
4)
Fast olieaffald
x
x
x
x
x
H2
4)
Organisk
kemisk affald (malingsaffald)
x
x
x
x
x
T2
4)
Bekæmpelses-
midler 2)
x
x
x
x
T3
4)
Tom pesticid
emballage
x
x
Z4
4)
Apotekerbokse
x
Z4.1
4)
Medicinaffald i øvrigt
x
x
x
x
x
Z6
5)
Miljøfarligt husholdningsaffald
x
x
Z7
4)
Spraydåser
x
x
x
X
6)
Uorganisk affald
x
x
x
Elektronikskrot i bure

 1. T2 affald modtages i mængder på max. 50 kg pr. emballage. T2 modtages ikke i jernfade.
 2. Af fade modtages max 220 ltr. plastfad, max 50 ltr. jernfad, max 200 ltr. papfad.
 3. Der modtages kun tom pesticidemballage i sække.
 4. Der skal anvendes vandtætte solide emballager.
 5. Modtages kun i små emballager max. 25 ltr. pr. enhed

Følgende emballager skal monteres med en 70 μm tyk plastik innerliner:

 • Alle papemballager, med undtagelse af originalemballager på paller.
 • Containere på henholdsvis 140 ltr., 240 ltr. og 660 ltr.
 • Paller med mindre emballager må maksimalt være 140 cm høje (inkl. palle).

Nye regler for anlægs- og bygningsaffald (1/1-2021)

Nye regler i Affaldsbekendtgørelsen for bygge- og anlægsaffald fra 1/1-2021

Anmeldelse og løbenummer skal fremover følge bygge- og anlægsaffald fra

 • Renoverings og vedligeholdelsesprojekter af bygninger eller anlæg.
 • Nedrivningsprojekter
 • Projekter, hvor der er mere end 1 ton affald

Særligt om PCB
Hvis bygningen er bygget eller renoveret mellem 1950 og 1977, skal anmeldelsen suppleres med en screening og eventuelt en kortlægning for PCB, som er en gruppe miljøfarlige stoffer. PCB findes især i:

 • Fuger
 • Termoruder
 • Lysstofarmaturer
 • Slidstærke malinger og gulvbelægninger

Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om, at transportøren har pligt til at medbringe anmeldelsen med løbenummer og denne skal fremvises ved ankomst til SWS. Det er bygherres ansvar, at der sker udlevering af seneste ajourførte anmeldelse til transportøren inden afhentning.

For SWS som modtageanlæg kommer de nye regler til at betyde nye arbejdsgange. SWS bliver ansvarlig for at melde tilbage til kommunen, hvor meget affald der er modtaget for hver af de anmeldte affaldsfraktioner, når en sag er afsluttet.

Nye processer i SWS i 2021

De nye regler betyder, at vi i SWS fra 1. januar ændrer på processerne for modtagelse af bygge- og anlægsaffald.

 

Inden du kører med affaldet

Inden du ønsker at køre med affaldet, skal det være registreret med de oplysninger vi skal bruge for at kunne modtage affaldet. Oplysningen skal indeholde

 1. Anmeldelsens løbenummer
 2. Affaldsmængde fordelt på EAK koder underopdelt i affaldsfraktioner
 3. Dato for modtagelsen

Kontakt herefter SWS (mail: affald@sws.dk) og anmeld din ankomst og hvilken affaldstype du kommer med. Husk, at affaldet kun kan modtages og håndteres med gaffeltruck, så affaldet skal enten være emballeret eller stablet på paller. Ingen storcontainere!

Hvis bygge- og anlægsaffaldet ikke er anmeldt, når du kommer til SWS vil affaldet risikere at blive afvist.

 

Modtagebetingelser for bygningsaffald:

 • Støvende, ikke brandbart affald:
  • Emballeres i tætte og lukkede mini bigbags (maks. 75x75x90 cm) eller i 120 liter spændelågsfade, maks. 100 kg. ved begge emballagetyper.
  • Betonstykker/klinker og andet ikke brændbart bygningsaffald større end 10x10x10 cm. tillægges neddelingstillæg
 • Brandbart bygningsaffald:
  • Træaffald (ikke-støvende) indeholdende bly, zink, pcb mv. skal leveres stablet på paller, maks. størrelse 3×2 meter.
  • PCB fuger emballeres i 120 liters spændelågsfade, maks. 100 kg. (farlig gods, UN3432)

 

Efter modtagelsen

Du skal som affaldstransportør oplyse til SWS, hvornår det sidste læs fra en ombygnings-, renoverings- eller nedrivningssag er afleveret.

Senest 4 uger efter modtagelsen indberetter SWS til kommunen, at hele affaldsmængden er modtaget, oplysning om løbenummer og dato for modtagelsen.

Sorteringsinstruktion for leverandører

Husk leverandøren har ansvaret for sorteringen....

1.1 Generelt, max 225 kg. pr. emballageenhed og kun én affaldstype.

1.2 Metal

 • Affaldet må ikke indeholde tungmetaller.
 • Affaldet må ikke indeholde metalbeholdere større end 25 ltr.
 • Tomme metalbeholdere må stables i 2 lag.
 • Affaldet må ikke indeholde jernemner og andet meget hårdt affald. Emballage med H2-, A5- eller T2 affald må maximalt indeholde 5 spraydåser.

1.3 Pulver og støvende affald max 150 kg. pr. emballageenhed.

Fx pigmenter, enzymer, råvarer til fremstilling af f.eks. medicin eller maling, pulvermaling, emballeret løst eller i sække eller kasser.

1.4 Bekæmpelsesmidler max 80 kg. pr. emballageenhed.

T2 og T3 affald kan sammenblandes i emballagen efter aftale med SWS. Mængden af T2 må ikke overstige 50 kg pr. emballage. Modtages ikke i jernfade.

1.5 Flydende affald, max 50 ltr. pr. emballage i henhold til nedenstående:

Ikke brandfarlige væsker:

 • Max. 50 ltr. pr. emballage.
 • Hver enhed må max. indeholde 25 ltr.

Brandfarlige væsker:

 • Max. 20 ltr. pr. emballage.
 • Hver enhed må max. indeholde 5 ltr.

Svage syrer og baser:

 • Max. 20 ltr. pr. emballage.
 • Hver enhed må max. indeholde 5 ltr.

Stærke syrer og baser:

 • Modtages kun efter aftale med SWS

Bygningsaffald

Modtagebetingelser, Klinisk affald mv.

Affaldskategorier og emballering for Klinisk affald

Følgende affaldskategorier indenfor kategorien klinisk affald modtages i nedenstående emballager, samt i nedenstående emballagetyper:

 AFFALDSKATEGORI  EKSEMPEL  EMBALLAGE
    660 ltr.

container

UN godkendte plastspande  Pakket i  papkasser
Klinisk risikoaffald

– skærende/stikkende 1)

Kanyler, knive m.v.  

 

 

X

X
Reagensglas, skår o.l., der indeholder blod, pus eller vævsdele.
Lab.glasvarer forurenet med blod, pus eller vævsvæsker.
Klinisk risikoaffald

– isolerede patienter

Andet affald fra patienter, der er isolerede. X X
Klinisk risikoaffald

– smittefarligt i øvrigt

Petriskåle o.l., der indeholder levende bakterie-, virus- eller svampekulturer. X X
Drænflasker o.l. med blod, pus eller vævsvæsker, der ikke er effektivt inaktiveret.
Meget vådt engangsmateriale.
Rester af ikke dræbt vaccine.
Alle vævsdele fra forsøgsdyr, der indeholder humanpatologiske mikroorganismer.
Vævsaffald Genkendelige vævs- og legemsdele samt andet affald, hvor genkendelighed efter behandling skønnes hensigtsmæssig af etiske grunde. F.eks. moderkager, aborter, vævsprøver, herunder også vævsprøver i formalin og amputerede legemsdele. X
Aflivede dyr X X

 

Følgende er gældende for modtagelse af klinisk affald

 • 660 liters container må maksimalt indeholde 225 kg affald.
 • 240 liters container må maximalt indeholde 150 kg affald.
 • Der må ikke forekomme udsivning fra nogen typer emballage.

Kontrol af affald
Klinisk affald
Sortering linisk affald
Beholdere farligt affald

Kontakt SWS

Se vores Shop!

Log på SWSnet