Om affald, behandling og forbrænding hos SWS

 

Det Europæiske Affaldskatalog (EAK)

I Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald (nr. 224 af 7. marts 2011), bilag 2, er angivet en liste med koder for typer af farligt affald, det såkaldte Europæiske Affaldskatalog (EAK). Koderne for farligt affald er skrevet med fed skrift. Koden angiver affaldet efter, hvilken branche affaldet kommer fra. EAK koden bestemmer ikke entydigt affaldets art. SWS er miljøgodkendt til behandling af en lang række af disse affaldstyper.

Affaldskategorier

Ved henvendelse til SWS om behandling af en affaldskategori, der ikke i forvejen er kendt, følges fastlagte instruktioner i SWS miljøhåndbog. Formålet er at sikre forbrænding af affald, der er velegnet til SWS’ anlæg samt at overholde emissionskrav til luft og vand. SWS er altid parat til en dialog med vores affaldsleverandører om behandling af en given affaldskategori.

Kontakt os for mere information

SWS´ forbrændingsanlæg er miljøgodkendt til forbrænding af 6.000 tons farligt affald om året.

Hos SWS modtager vi bl.a.:

 • Klinisk risikoaffald
 • Olieaffald
 • Organisk/kemisk affald
 • Bekæmpelsesmiddel affald
 • Medicin- og lægemiddelaffald
 • Fraktioner af EE affald
 • Spraydåser/aerosoler

Se vores miljøgodkendelse

Om affald
SWS forbrændingsanlæg

Opbygningen af forbrændningsanlægget hos SWS

 

Indfyringsdelen

Indfyringen er konstrueret som et dobbelt slusekammer. For at sikre imod ulykker er indfyringen udstyret med eksplosionsbeskyttelse. Indfyringen er meget fleksibel, idet vi kan indfyre mange forskellige typer af emballage.

Forbrændingsdel

Selve forbrændingen kan opdeles i to processer. Den første forbrænding foregår i en rotérovn. Her antændes affaldet og brænder ved en temperatur mellem 1400-1600 °C. Efter rotérovnen ledes forbrændingsgasserne til et efterforbrændingskammer (EBK).. Efter denne behandling er røggassen totalt udbrændt. Processen kontrolleres ved at regulere ovnens omdrejningshastighed samt ved at ændre lufttilsætning forskellige steder i processen.

Slaggetransport

Fra udløbet af rotérovnen kommer en del materiale, som ikke kan forbrændes. Dette er typisk sten og metalbøtter, hvilke transporteres til en container i gården. Slaggen deponeres p.t. på deponiet Hasselø Nor, dog arbejder SWS til stadighed på at genbruge slaggen.

Kedlen

Kedlen er en røgrørskedel, der producerer varmt vand, og den har en kapacitet på 3 MW. Den producerede energi afsættes til Nørre Alslev Fjernevarme i muligt omfang, mens den resterende varmemængde bortkøles via tagkølere.

Posefilter

Posefilteret bruges til rensning af røggasserne. Poserne er meget avancerede og består af ren teflon. I posefilteret doseres hydratkalk iblandet aktivt kul. Kalken opsamler støv og tungmetaller på poserne, for at opnå en effektiv rensning af røggassen.

Eksport af affald, SWS er klar til hjælpe jer!

Ingen behandligsform for RGP i Danmark, men SWS hjælper med eksporten!

Ud over forbrænding af farligt affald på eget forbrændingsanlæg, beskæftiger SWS sig også med eksport af røggasrensningsprodukter (RGP)

Som følge af, at man i Danmark indtil dato, ikke har haft en behandlingsform til RGP fra affaldsforbrænding, er en betydelig del af RGP siden 1995 blevet eksporteret til behandling i Norge.

SWS sørger for alt det praktiske

SWS forestår al myndighedsbehandling samt alle praktiske opgaver forbundet med eksporten. SWS er desuden altid parat til at indgå i en dialog med den enkelte affaldsproducent om en samlet løsning, så håndteringen af RGP optimeres mest muligt.

SWS eksporterer til NOAH

I Norge behandles RGP af det norske affaldsselskab NOAH.

NOAH har bl.a. et anlæg til behandling af uorganisk affald på øen Langøya i Oslo-fjorden. På dette anlæg tømmes RGP i en blandetank, hvor der tilsættes vand, svovlsyre og kalk. RGP, svovlsyre og kalk danner gips og tungmetallerne bindes i gipsstrukturen i en uopløselig form. Den producerede gips indlejres i øens gamle kalkstensgrave, hvor der i alt er en kapacitet på ca. 10 millioner kubikmeter.

Transporten foregår med skib og silotransport med lastbil.

Spørgsmål til eksport af RGP kan rettes til Gitte Renier på tlf.: 54 40 02 12

eller kontakt os her

SWS behandler også brændbart, farligt PCB-holdigt bygningsaffald.

SWS er miljøgodkendt til destruktion af PCB-holdigt affald!

SWS A/S fik d. 8 august 2014 miljøgodkendelse til destruktion af PCB-holdigt, brændbart affald med indhold af PCB over 50 ppm.

Miljøgodkendelse kan ses og downloades her.

SWS A/S modtager PCB holdigt affald i følgende emballager:

 • Jernfade/tromler
 • Plastfade
 • 660l. containere
 • Paller
 • Papkasser
 • Bigbags

Eksempler på affaldstyper i denne kategori:

 • Træværk
 • Sandblæsningssand
 • Fuger
 • Dørrammer og vinduesrammer
 • Linoleum
 • Maling

Se nærmere vedr. modtagebetinglser, herunder for bygningsaffald.

Vi modtager desuden også sandblæsningssand med PCB indhold på 0 – 50 ppm.

Nærmere information fås på tlf. 54 40 02 12

Eller ved direkte kontakt til John Svendsen på tlf. 21 46 54 06

Læs mere om SWS

Kontakt os

Gå til downloads