• Gyldighed
  Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer af emballage og materiel, med mindre andet er skriftligt aftalt.
 • Produktinformation
  Alle oplysninger om vægt, dimensioner, godkendelser og kvalitet samt tekniske og andre data, rekvireres på tlf 54 40 02 12.
 • Tilbud
  Alle priser afgives med forbehold for råvare- og valutakursændringer, leveringstid med forbehold for leveringstid fra producent.
  Afgiver sælger skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt accept ikke er kommet frem til sælger inden 8 dage fra tilbudets dato.
 • Kvalitet
  Køber er ansvarlig for, at det købte emballage/materiel i sin helhed egner sig til købers behov.
 • Ordre og aftaler
  En ordre må, for at være bindende for sælger, bekræftes skriftligt af denne, og kun sælgers salgs- og leveringsbetingelser er gældende for ordrens effektuering.Såfremt køber har indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse foreligge skriftligt og være sælger i hænde senest en uge efter ordrebekræftelsens dato.
 • Betaling
  Betaling skal være sælger i hænde den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Sælger forbeholder sig dog retten til at ændre betalingsbetingelserne i tilfælde af, at sælger kommer i besiddelse af oplysninger, som viser, at købers betalingsevne er svækket. Såfremt leveringen udskydes på grund af købers forhold (fordringshavermora), er køber – med mindre sælger skriftligt meddeler køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med den rente, som til enhver tid er angivet på fakturaen. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
 • Ejendomsforhold
  Sælger forbeholder sig med de begrænsninger, der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påbeløbne omkostninger er betalt til sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret.
 • Levering
  Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Leveringstiden er fastsat af sælger efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbudets fremsættelse/aftalens indgåelse
 • Afbestilling
  Ved afbestilling af leverancer er køber forpligtet til at betale fuld erstatning, herunder for mistet avance, samt i øvrigt skadesløsholde sælger for samtlige de med afbestillingen forbundne omkostninger.
 • Produktændringer
  Sælger forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i aftalte specifikationer, hvis dette kan ske uden ulempe for køber.
 • Mangler og reklamation
  Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Mangler ved det solgte vil efter sælgers valg inden for rimelig tid blive afhjulpet eller det solgte omleveret.Sker sådan afhjælpning eller omlevering ikke inden rimelig tid, er køber under iagttagelse af dansk rets almindelige regler samt nærværende salgs- og leveringsbetingelser berettiget til at hæve aftalen, kræve afslag i købesummen eller kræve erstatning.Hvis køber vil påråbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give sælger skriftligt meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Reklamationer over varernes kvalitet må vedlægges prøver af tilstrækkelig mængde til sikker bedømmelse af reklamationens berettigelse. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.Har køber ikke inden 8 dage efter leveringsdato påberåbt sig mangler over for sælger, kan han ikke senere gøre den gældende.
 • Ansvarsbegrænsning
  Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.Sælger hæfter ikke for drifttab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for sælger, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.
 • Ansvarsfrihed
  Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmuligheder, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogle af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbudets afgivelse/aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt.Der påhviler sælger uden ugrundet ophold at underrette køber, dersom der indtræffer omstændigheder som nævnt.
 • Returvarer
  Varer modtages kun retur efter særlig herom truffet aftale med sælger.Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand og at disse er i original, ubrudt emballage.
 • Tvistigheder
  ENHVER UOVERENSSTEMMELSE MELLEM PARTERNE AFGØRES VED DOMSTOLENE EFTER DANSK RET.

Webstedet ejes og drives af

Special Waste System A/S
Herthadalvej 4A
4840 Nr. Alslev
TLF: +45 54 40 02 12
CVR: 16756288

 

Betaling

Special Waste System A/S modtager online betalinger med Visa/Dankort, Mastercard.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når den fysiske vare afsendes eller det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er eksklusiv moms.
Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:
Denmark – Kroner (DKK)

 

Special Waste System A/S benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Special Waste System A/S’s egen hjemmeside bruger ligeledes kryptering med SSL protokol.

 

Levering

Leveringstiden for din ordre er 3-5 Hverdage.

 

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt på hjemmesiden med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag hvor ordren er leveret.

Eventuelle returneringsomkostninger afholder du selv.

Ønske om fortrydelse skal meddeles os senest 14 efter leveringen og være os i hænde seneste 14 dage efter vi er informeret om dit brug af fortrydelsesretten.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal gives sendes på mail post@sws.dk. I meddelelsen skal der gøres tydeligt opmærksom på dit ønske om brugen af fortrydelsesret.

 

Varens stand ved returnering

Du hæfter for den forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion. Dette betyder at du må prøve varen på samme måde som hvis du handlede i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragtes den som brugt og af forringet værdi. Dette betyder, at du ved fortrydelse af købet får en mindre del eller intet af købsbeløbet retur. Det er op til Special Waste System A/S at vurdere varens stand.

 

Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret på produkter i henhold til den danske købelov. Reklamationsretten gælder for alle fejl i software, materiale og fabrikation.

Reklamation vedr. fejl og mangler skal meddeles til Special Waste System A/S i rimelig tid efter varens modtagelse. 
Her anses max. to måneder som rimelig tid, med mindre andet er aftalt.
Vi refunderer rimelige fragtomkostninger.

Reklamationen frafalder ved forkert eller ualmindelig betjening af produktet.

Special Waste System A/S dækker returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Ved returnering kontaktes virksomheden:

Special Waste System A/S
Herthadalvej 4A
4840 Nr. Alslev
TLF: +45 54 40 02 12

Reklamationer modtages ikke hvis disse er sendt på efterkrav.

 

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Special Waste System A/S, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Special Waste System A/S og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Special Waste System A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Special Waste System A/S er: John Svendsen

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Special Waste System A/S har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til post@sws.dk.

Cookies
På https://www.sws.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på thagaard.org/cookiehandtering/.

Log-statistik
Vi bruger en log-statistik på https://www.sws.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Special Waste System A/S’s hjemmeside.

 

Klagemuligheder

Klager over produkter kan sendes til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform.
ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse angives: post@sws.dk samt hjemmesiden du har købt varen på.