SWS - Special Waste System - er en affaldsvirksomhed på Nordfalster

Special Waste System A/S (SWS) er et specialforbrændingsanlæg, der modtager, håndterer og destruerer farligt affald ved forbrænding. Desuden udnyttes varmeproduktionen til fjernvarme, som distribueres til lokalområdet i Nørre Alslev by.

Oprindelig blev SWS dannet for at kunne håndtere og destruere smittefarligt klinisk risikoaffald fra sygehuse, kliniker, dyrlæger m.fl. Dette er stadig en prioriteret opgave for SWS. Sidenhen har virksomheden udviklet sig til at håndtere og bortskaffe de fleste typer af farligt affald, herunder PCB og medicin.

SWS medvirker til at slutbehandle uønskede stoffer i vores affaldsstrømme

SWS er indbegrebet af Service, Sikkerhed og Miljø

Kvalitet og fleksibilitet

Vi lægger vægt på kvalitet og fleksibilitet under hensyntagen til miljøet, ligesom vi bevarer et højt serviceniveau, hvor kundernes ønsker og behov forsøges opfyldt, uden dog at gå på kompromis med hensynet til miljøet og sikkerheden.

ISO 14001 og miljøgodkendelse

SWS er certificeret efter ISO 14001 og har gennem årene anvendt betydelige ressourcer på miljø- og sikkerhedsarbejdet for også at oppebære et certificeret miljøledelsessystem. Der er i det daglige arbejde stor fokus på korrekt håndtering og behandling af farligt affald, hvilket betyder, at SWS gør en stor indsats for at sikre en miljømæssig forsvarlig og sikker bortskaffelse af affaldet. Ved modtagelse af affaldet lægger vi bl.a. stor vægt på affaldets sporbarhed igennem værdikæden samt korrekt emballering og mærkning.

Miljøstyrelsen har godkendt SWS til specifikt at modtage, håndtere og destruere det farlige affald under hensyntagen til det ydre miljø og arbejdsmiljø. I samarbejdet forbedres løbende forbrug og emissioner ved evalueringer, tilpasninger og udvikling af bedst tilgængelig teknologi.

Om SWS

SWS i fakta:

Opførelse af SWS 1988
Tilsynsmyndighed Miljøstyrelsen
Antal ansatte 18 medarbejdere
Tonnage til forbrænding 6.000 tons pr. år jf. miljøgodkendelsen
Drift Døgndrift
Forbrændingsteknik Højtemperatur rotérovn
Emission målinger Kontinuerlig
Røggasrensning Tør-rensning
Varmeproduktion Fjernvarme
Specialtilladelser Forbrænding af PCB og patologisk affald og håndtering af klinisk risikoaffald
Certificering Miljøledelse ISO 14001:2015
Affaldsdeklarationer WEB-løsning SWSnet
Mærkning af affald WEB-løsning SWSnet
UN-godkendt emballage salg ja
Klassificering af farligt affald Via gratis download af App ”farlig affald”

Vision:

Det er af stor betydelighed at skabe langvarige relationer og målsætninger, hvor der for interessenter skabes en øget værdi. Derfor afspejler vores vision dette og er formuleret som følger:

Vision

Persondata - GDPR

Læs mere om vores håndtering af persondata

SWS og cirkulær økonomi

SWS bidrager til udbredelsen af cirkulær økonomi, hvorved alle uønskede farlige stoffer udtages af værdiflow og bortskaffes miljømæssig forsvarligt uden belastning for omgivelser. Dermed kan renere produkter fortsætte sin livscyklus eller up-cycling.

Cirkulær økonomi

Kontakt os

Se åbningstider og SWS placering

Læs mere om affald